Vivek Vijnan Karyashala - Majuli

Mathematics & Origamy Workshop

Venue: Vivekananda Kendra Vidyalaya Majuli, Assam Resource Persons: Prakash Daahal ,Vkv Dibrugarh Arjun Prasad Shah, Vkv Dibrugarh Chaitali Deb, Vkv Dibrugarh Monit Gupta, Vkv Tingrai

Date: 21th ,22th & 23th July 2013